ابتدا وارد سایت شده و حساب کاربری ایجاد کنید.در صورت فراموشی رمز عبور بعد به ایمیل خود مراجعه فرمایید. محصول مورد نظر را انتخاب نمایید وبرای تسویه حساب مبلغ را به حساب مهدی ریخته و فیش واریزی را به حساب شماره 00000 واتی آب یا رویکا فرمایید . و منتظر تماس کارشناسان فروش ما باشید.